หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมาย สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะ บทบาทหน้าที่ ข้อพึงระวังและมาตรฐานทางจริยธรรมของ DPO เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้คำแนะนำแก่องค์กรตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การรับผิดทางแพ่งและอาญา

รายละเอียดเนื้อหา

  • 1

    หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA for DPO)

สนใจซื้อคอร์ส/สอบถามเพิ่มเติม

หากต้องการใบเสนอราคาหรือใบเสร็จ ในรูปแบบบริษัท กรุณาติดต่อ [email protected] หรือ โทร 02-024-5560